Všeobecné obchodné podmienky

 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní společnosti ACARA PRAHA,s.r.o.,
se sídlem U trati 3240/44, Strašnice, 100 00 Praha 10, IČO: 25793055,
vedená u Městského soudu v Praze, spisová značka C 70758 pro prodej zboží

1. KONTAKTNÍ ÚDAJE

 1. ACARA PRAHA,s.r.o.
  sídlo: U trati 3240/44, Strašnice, 100 00 Praha 10 (dále jen „adresa sídla“), Společnost je vedená u Městského soudu v Praze, spisová značka C 70758

  IČO: 25793055
  DIČ: CZ25793055
  Telefon: +420 232 000 888
  E-mail: acara@acara.cz

 

2. ROZSAH PLATNOSTI A POUŽITELNOSTI VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) obchodní společnosti ACARA PRAHA,s.r.o., se sídlem U trati 3240/44, Strašnice, 100 00 Praha 10, IČO: 25793055, společnost je vedená u Městského soudu v Praze, spisová značka C 70758 (dále jen ACARA PRAHA s.r.o. nebo „my“) upravují v souladu s § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi ACARA PRAHA s.r.o. a spotřebiteli nebo podnikateli (dále jen „zákazník“ nebo „vy“).
 2. V případě, že kupní smlouva uzavíraná prostřednictvím internetového obchodu, je tento námi provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese
  https://www.acara.cz nebo https://www.acara.cz/shop (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
 3. Za spotřebitele je považována každá fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavře s ACARA PRAHA s.r.o. kupní smlouvu, nebo s námi jinak právně jedná (dále jen „spotřebitel“).
 4. Za podnikatele je považována každá fyzická osoba nebo právnická osoba (např. obchodní společnost, družstvo, ústav), která vykonává samostatně na vlastní účet a odpovědnost živnostenským nebo obdobným způsobem výdělečnou činnost s úmyslem věnovat se této činnosti soustavně za účelem dosažení zisku (dále jen „podnikatelská činnost“), která s námi v rámci své podnikatelské činnosti uzavře kupní smlouvu nebo s námi jinak právně jedná (dále jen „podnikatel“). Řídíme se zásadou, že pro osobu, která v objednávce uvede zejména své IČO a/nebo DIČ, platí ustanovení těchto VOP vztahující se na podnikatele.
 5. V případě využití elektronického obchodu (e-shopu) odesláním objednávky nebo jiné poptávky (tlačítko „Objednat” nebo „nezávazně poptat“) potvrzujete, že jste se seznámil s VOP, včetně sdělení vůči spotřebitelům před uzavřením kupní smlouvy podle těchto VOP a výslovně s nimi souhlasíte v jejich znění platném a účinném v okamžiku tohoto potvrzení.

 

3. SDĚLENÍ ZÁKAZNÍKŮM PŘED UZAVŘENÍM KUPNÍ SMLOUVY

 1. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Všechny fotografie i videa na webové stránce firmy ACARA PRAHA s.r.o.  mají pouze ilustrační charakter.
 3. Námi nabízené zboží a služby na webové stránce internetového obchodu firmy ACARA PRAHA s.r.o. a popis jejich hlavních vlastností je k dispozici u příslušného zboží nebo služby. Ceny těchto zboží a služeb jsou uváděny včetně DPH, včetně zákonem stanovených poplatků, vyjma poplatků za dopravu. Neúčtujeme si žádné dodatečné náklady na telekomunikační prostředky (např. pokud nám budete volat na naše telefonní číslo, zaplatíte pouze Vaši běžnou sazbu telefonického hovoru).
 4. Konkrétní podmínky různých platebních metod a možností dopravy jsou podrobněji popsány na adrese https://www.acara.cz.
 5. Odesláním objednávky stisknutím tlačítka „objednat“ v našem internetovém obchodě zákazník vytvoří závaznou objednávku, která zavazuje zákazníka k platbě. Zákazník má možnost před odesláním objednávky svou objednávku zkontrolovat a opravit, nebo změnit, jak je podrobněji popsáno v článku 6 těchto VOP.
 6. Práva zákazníka z vadného plnění, případně ze záruky a podmínky jejich uplatnění jsou popsány v článku 10 těchto VOP, anebo v reklamačním řádu společnosti ACARA PRAHA s.r.o.

 

4. SDĚLENÍ SPOTŘEBITELŮM PŘED UZAVŘENÍM KUPNÍ SMLOUVY

 1. Spotřebitel má právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodů (pokud není uvedeno jinak) ve lhůtě 14 dnů, která začíná běžet:
  1. u kupní smlouvy ode dne převzetí zboží, nebo
  2. u kupní smlouvy s dodáním ve více kusech/částech, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
  3. u kupní smlouvy, jejímž předmětem jsou pravidelné opakované dodávky zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží;
  4. Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy je k dispozici https://www.acara.cz/reklamace/vraceni-zbozi 
 2. Spotřebitel není oprávněn odstoupit od následujících smluv:
  1. o poskytování služeb, které jsme úplně splnili s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy,
  2. o dodávce zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančních trhů nezávislých na naší vůli, ke kterým může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
  3. o dodávce zboží, které bylo upraveno na přání spotřebitele nebo pro jeho osobu
  4. o dodávce zboží podléhajícího rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nevratně smícháno s jiným zbožím;
  5. o opravě nebo údržbě, provedené na spotřebitelem určeném místě nebo na jeho přání; to však neplatí, pokud byly provedeny jiné než nutné opravy nebo dodány jiné než nutné náhradní díly;
  6. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;
  7. o dopravě, na konkrétní termín nebo během konkrétní doby.
 3. Pokud spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy, je povinen nám zaslat zpět zboží nabyté na základě kupní smlouvy, od které odstoupil nebo je vrátit v prodejně ACARA PRAHA s.r.o. nejpozději do 14 dnů od okamžiku učinění odstoupení od kupní smlouvy.
 4. V případě odstoupení od kupní smlouvy týkajícího se zboží na paletách (tedy zboží, které s ohledem na svou povahu nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou) zajistí spotřebitel přepravu tohoto zboží sám a nese náklady za zpětné zaslání nebo vrácení zboží na paletách. Jedině v případě, že si spotřebitel zpětné zaslání před jeho provedením s námi odsouhlasí, neseme náklady spojené se zasláním zboží na paletách zpět my, avšak to toliko v případě, kdy následně po vzájemném odsouhlasení objednáme přepravu a necháme zboží na paletách u spotřebitele vyzvednout.
 5. Zaslání zboží zpět probíhá odesláním zboží na adresu určenou pro vrácení zboží. Bylo-li zboží vydáno na některé z našich poboček, vrací spotřebitel zboží na stejné pobočce. Jinak spotřebitel zašle zboží zpět na adresu určenou v dodacím listu. Adresa pro vrácení zboží může být podle typu zboží upřesněna na zákaznické lince.
 6. Spotřebitel je povinen zboží zaslat zpět nebo vrátit kompletní, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, veškeré dokumentace, čisté, nepoškozené a pokud možno včetně původního balení, ve stavu a v hodnotě, ve které je převzal. Spotřebitel v případě odstoupení od kupní smlouvy odpovídá za snížení hodnoty vráceného nebo zpět zaslaného zboží, ke kterému došlo v důsledku nakládání se zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží. V případě, že nám bude vráceno poškozené či nekompletní zboží, započteme náš nárok na náhradu škody vůči kupní ceně, kterou požadujete vrátit. Budeme vždy hodnotit konkrétní případ, abychom zjistili míru poškození, znehodnocení zboží a určili jemu odpovídající sníženou hodnotu. O těchto krocích Vás budeme informovat na uvedenou elektronickou adresu (e-mailem) nebo telefonicky.
 7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy o poskytování služeb, kde již bylo započato s naším plněním na výslovnou žádost spotřebitele, a to před uplynutím lhůty 14 dnů pro odstoupení od smlouvy, je nám spotřebitel povinen uhradit poměrnou část ceny za plnění poskytnutá do okamžiku odstoupení od smlouvy.
 8. V případě odstoupení od kupní smlouvy ve lhůtě pro odstoupení jsme povinni spotřebiteli vrátit veškeré peníze včetně nákladů na dopravu zboží ve výši, která odpovídá nejlevnějšímu typu dopravy námi nabízené, a to stejnou platební metodou, jako při přijetí peněz, nejpozději do 14 dnů po doručení odstoupení od kupní smlouvy ve prospěch firmy ACARA PRAHA s.r.o. Vrátíme spotřebiteli peněžní prostředky jinou platební metodou, než která byla použita při přijetí peněžních prostředků, pouze pokud spotřebitel platí na některé naší prodejně. V tomto případě budou peníze vráceny na bankovní účet spotřebitele. Pokud spotřebitel zvolí jiný druh dopravy, než je námi nabízený nejlevnější druh dopravy, má spotřebitel v případě odstoupení od smlouvy nárok pouze na vrácení nákladů dodání zboží ve výši, která odpovídá námi nabízenému nejlevnějšímu druhu dopravy.
 9. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje ACARA PRAHA s.r.o. prostřednictvím e-mailu acara@acara.cz
 10. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
 11. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

 

5. UŽIVATELSKÝ ÚČET A DALŠÍ PŘEDPOKLADY PRO PŘIJETÍ OBJEDNÁVKY

 1. Na základě registrace zákazníka provedené na webové stránce může zákazník přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může zákazník provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Založit uživatelský účet si mohou pouze právnické osoby nebo fyzické osoby, které jsou plnoleté a plně svéprávné. V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může zákazník provádět objednávání zboží také jednorázově bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu
 2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je zákazník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je zákazník při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené zákazníkem v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Zákazník není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 4. Můžeme zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy zákazník svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy zákazník poruší své povinnosti z kupní smlouvy ve znění těchto VOP.
 5. Zákazník bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu.

 

6. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a ACARA PRAHA s.r.o. nejsou povinny uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 2. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena naše možnost uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 3. Webové rozhraní obchodu v případě využití elektronického obchodu (e-shopu) obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
 4. Pro objednání zboží v případě využití elektronického obchodu (e-shopu) vyplní zákazník objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu (vkládá zboží „do košíku“, zvolí způsob úhrady kupní ceny zboží, zvolí požadovaný způsob doručení objednávaného zboží a získá informace o nákladech spojených s dodáním zboží). Jedná-li se o zboží, které je označeno jako „skladem“ nebo „na centrálním skladě“, pak se jedná o závaznou objednávku zboží zavazující k platbě (dále jen „objednávka“). Odesláním objednávky potvrzuje zákazník, že odsouhlasil tyto Všeobecné obchodní podmínky a četl Zásady zpracování osobních údajů společnosti ACARA PRAHA s.r.o. 
 5. Před zasláním objednávky v případě využití elektronického obchodu (e-shopu) je zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky zákazník vložil, a to i s ohledem na možnost zákazníka zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávka je odeslána kliknutím na tlačítko „objednat“ a proces objednávky je tím ukončen. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Pokud bude při zpracování objednávky ze strany ACARA PRAHA s.r.o. zjištěno, že byly použity zjevně nepravdivé nebo neúplné údaje, můžeme objednávku odmítnout, o čemž budete vyrozuměni e-mailem. Zákazník může být odpovědný za škodu, kterou uvedením záměrně nepravdivých nebo nesprávných údajů způsobí.
 6. Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat zákazníka o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
 7. Zákazník, který dokončí objednávku, od nás obdrží automatické potvrzení o doručení objednávky na adresu elektronické pošty zákazníka uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa zákazníka“). K uzavření kupní smlouvy dojde okamžikem stisknutí tlačítka „objednat“, o čemž je zákazník obratem informován právě prostřednictvím potvrzení o přijetí objednávky.
 8. V případě, že se jedná o typ zboží, které není běžně skladem a je označeno jako zboží „na dotaz“ pak takové zboží nelze zpravidla závazně objednat, ale pouze nezávazně poptat. V takovém případě je nezávazná poptávka vytvořena okamžikem stisknutí tlačítka „poptat“ a nezavazuje zákazníka k platbě a nás k dodání. Odesláním poptávky potvrzuje zákazník, že odsouhlasil tyto Všeobecné obchodní podmínky a četl Zásady zpracování osobních údajů společnosti ACARA PRAHA s.r.o.
 9. U zboží na poptávku může být vyžadována přiměřená zálohová platba, o její výši je zákazník informován zpravidla v nabídce zboží, která reaguje na nezávaznou poptávku zákazníka.
 10. Poptávka je v některých komplikovaných případech zpracovávána s prodlevou, avšak nejpozději do 3 pracovních dnů po provedení objednávky zboží zákazníkem. Pokud k rozhodnutí v této době nedojde, není zákazník svým smluvním prohlášením nadále vázán.
 11. ACARA PRAHA s.r.o. následně prověří možnosti dodání poptávaného zboží svým pracovníkem a zákazníkovi bude poptávka potvrzena na elektronickou adresu zákazníka s uvedením předpokládaného dodacího termínu, včetně sdělení výše případných dodatečných nákladů na dopravu, balení nebo povinnosti případné zálohové platby. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká až potvrzením objednávky ze strany zákazníka, případně okamžikem úhrady zálohy, je-li vyžadována.
 12. Kupní smlouvou se zavazujeme předat Vám zakoupené zboží a umožnit Vám nabytí vlastnického práva ke zboží a vy se zavazujete zboží převzít a uhradit nám cenu zboží.
 13. Zákazník obdrží kopii uzavřené kupní smlouvy na elektronickou adresu zákazníka, ve znění platných VOP.
 14. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí zákazník sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

7. CENA ZBOŽÍ A ZPŮSOBY PLATBY

 1. Všechny ceny zboží jsou uvedeny v českých korunách (Kč) a jsou uvedeny bez DPH.
 2. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží podle kupní smlouvy nám můžete uhradit následujícími způsoby:
  1. v hotovosti nebo kartou při převzetí v našich prodejnách;
  2. bezhotovostně převodem na účet ACARA PRAHA s.r.o.;
  3. on-line platbou;
  4. vystavením faktury; tento způsob platby je možný využít pouze u zákazníků, kteří s námi mají již platně uzavřenou rámcovou smlouvou.
 3. Společně s kupní cenou je zákazník povinen zaplatit společnosti ACARA PRAHA s.r.o. také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 4. Můžeme po zákazníkovi požadovat zálohu či jinou obdobnou platbu, zejména v případech, kdy je u zboží uváděno, že je k dodání pouze v režimu nezávazné poptávky.
 5. V případě platby v hotovosti nebo kartou na naší prodejně je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná dle data splatnosti uvedeného na faktuře zaslané zákazníkovi, a to bez ohledu na to, zda si zákazník zboží převezme.
 6. V případě bezhotovostní platby je zákazník povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek zákazníka uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet ACARA PRAHA s.r.o.
 7. Případné slevy z ceny zboží námi poskytnuté zákazníkům nelze vzájemně kombinovat.
 8. V případě zobrazení nereálné ceny v hodnotě 0 Kč (slovy nula korun českých) nebo zobrazení vysoce netržní ceny, kdy za netržní cenu je považována taková cena, která je pod naší nákupní cenou, si vyhrazujeme právo tuto položku odstranit z objednávky. Zákazník bude o této skutečnosti informován.
 9. ACARA PRAHA s.r.o. a zákazník si tímto sjednávají, že faktury budou zaslány elektronicky na elektronickou adresu zákazníka.
 10. Je-li u zboží uvedena dodací lhůta, má pouze informativní charakter a není pro ACARA PRAHA s.r.o. závazná.

 

8. DODÁNÍ ZBOŽÍ, MÍSTO PLNĚNÍ A PŘÍPADNÉ ŠKODY ZPŮSOBENÉ PŘI PŘEPRAVĚ ZBOŽÍ

 1. Zákazníkovi je zboží předáno v některé z našich poboček, anebo je zboží dodáno na zvolenou dodací adresu v České republice.
 2. Při přepravě zboží zákazníkovi je námi zboží předáno v okamžiku, kdy přepravce předá zboží zákazníkovi na místě předání (zpravidla první dveře/vrata/brána v místě dodání určené zákazníkem). Právě okamžikem převzetím zboží zákazníkem přechází na zákazníka nebezpečí škody a nahodilého zhoršení kvality zakoupeného zboží. Pokud měl zákazník zboží od přepravce převzít, přechází nebezpečí nahodilého zničení a nahodilého zhoršení kvality zakoupeného zboží na zákazníka v okamžiku, kdy mu bylo umožněno se zbožím disponovat, ne však dříve než v udanou dobu doručení.
 3. Dodáváme zboží pomocí dopravce, také pomocí zasílatelských služeb použitím vozidel vybavených hydraulickým zařízením. Doba dodání zboží je závislá na naskladnění zboží, zákazník zpravidla najde údaje o možnostech dodání zboží přímo u konkrétního zboží.
 4. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku zákazníka, nese zákazník riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 5. V případě, že je z důvodů na straně zákazníka nutné zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo určeno v objednávce, je zákazník povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 6. Zákazník je povinen zboží při jeho převzetí zkontrolovat a přesvědčit se o jeho vlastnostech (zejména zda zákazník obdržel správný druh zboží, zda má zboží ujednanou jakost, zda zboží ve svém balení obsahuje vše, co podle návodu obsahovat má). V případě viditelného poškození zásilky dopravcem je zákazník povinen takovou zásilku nepřevzít od dopravce vůbec. Neneseme odpovědnost za škody způsobené dopravcem, případně pozdním doručením zboží, ať bylo zpoždění způsobeno z jakéhokoli důvodu.
 7. Práva zákazníků v případě uplatnění práva z vad se řídí podle reklamačního řádu ACARA PRAHA s.r.o. a podle příslušných právních předpisů českého práva, zejména občanského zákoníku.

 

9. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 1. Právo spotřebitele na odstoupení od kupní smlouvy se řídí podle ustanovení uvedených v článku 4 těchto VOP.
 2. Podnikatelé mají právo na odstoupení od kupní smlouvy, které jim umožňují příslušné právní předpisy. To mj. znamená, že podnikatelé nejsou oprávněni odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu.
 3. Jsme oprávněni odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob zboží, nebo z důvodu nedostupnosti objednaného zboží. Dále můžeme od kupní smlouvy odstoupit zejména v případě, kdy zákazník neuhradil řádně a včas kupní cenu nebo odmítl převzít zboží.
 4. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží jsme oprávněni jednostranně započíst proti nároku zákazníka na vrácení kupní ceny.
 5. Je-li společně se zbožím poskytnut zákazníkovi dárek, je darovací smlouva mezi námi a zákazníkem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy zákazníkem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a zákazník je nám povinen spolu se zbožím vrátit i poskytnutý dárek.

 

10. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, není-li sjednáno (vč. ujednání v Reklamačním řádu) jinak.
 2. Další práva a povinnosti stran související s naší odpovědností za vady zboží je upraveno v reklamačním řádu ACARA PRAHA s.r.o.

 

11. VRÁCENÍ ZBOŽÍ ZÁKAZNÍKEM

 1. Kromě odstoupení od kupní smlouvy podle článku 9 těchto VOP nabízíme zákazníkům za níže uvedených podmínek, přičemž tyto podmínky musí být splněny kumulativně, právo na vrácení zboží během 14denní lhůty ode dne uzavření kupní smlouvy (dále jen „právo na vrácení zboží“), za těchto podmínek:
  1. je zboží nepoužité a nepoškozené a
  2. je vráceno úplné a v originálním balení s dodacím listem, a
  3. u zboží není vyloučeno právo na odstoupení od smlouvy podle článku 4 těchto VOP a
  4. zákazník se s námi předem písemně domluvil na vrácení zboží, tj. bez našeho předchozího písemného souhlasu vrácení zboží zákazníkem dle tohoto článku 11 těchto VOP nenímožné.
 2. Zákazník, i kdyby byly splněny všechny podmínky uvedené v předchozím bodě, nemá právo na vrácení zboží v případě, že se jedná o zboží atypické (zákazník je o tomto poučen při převzetí zboží).

 

12. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Ochrana osobních údajů našich zákazníků je pro nás velmi důležitá. Pravidla pro nakládání s osobními údaji, pravidla pro zasílání obchodních sdělení, jakož i cookies jsou upravena v Zásadách zpracování osobních údajů a Nastavení souborů cookies.
 2. Zasíláme zákazníkům obchodní sdělení s nabídkou souvisejícího zboží nebo služeb, a to na elektronickou adresu zákazníka (obchodní sdělení pro zákazníky). E-mailová adresa je osobním údajem a je zpracovávána v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) za účelem zasílání obchodních sdělení na základě našeho oprávněného zájmu propagovat naše obdobné výrobky a služby. Zákazník se může z odběru obchodních sdělení kdykoliv odhlásit.
 3. Používáme tzv. cookies, které mohou být ukládány na koncovém zařízení (buď na základě souhlasu, nebo k ochraně oprávněných zájmů společnosti Acara Praha s.r.o.).

 

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, VČETNĚ ROZHODNÉHO PRÁVA A SOUDNÍ PŘÍSLUŠNOSTI

 1. V případě rozporu ustanovení těchto VOP se zákonnými předpisy na ochranu spotřebitele mají v případě spotřebitele (právního vztahu se spotřebitelem, jednání se spotřebitelem apod.) přednost tato zákonná ustanovení a ACARA PRAHA s.r.o. se zavazuje je v případě spotřebitelů takto dodržovat. Pravidlo uvedené v předchozí větě se neuplatní v případě podnikatelů.
 2. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak si strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Smluvním jazykem je český jazyk.
 3. Smluvní strany si sjednávají, že k řešení případných sporů z této smlouvy, kde je přítomen mezinárodní prvek, budou vždy místně příslušné soudy ČR, místně určené podle sídla ACARA PRAHA s.r.o.. Tím nejsou dotčena práva spotřebitelů podle zvláštních právních předpisů.
 4. Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
 5. Kupní smlouva ve znění VOP je námi archivována v elektronické podobě a není přístupná třetím stranám.
 6. Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Ustanovení odchylná od VOP je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP.
 7. Tyto VOP jsou platné od 08.06.2023 a ruší platnost předchozích obchodních podmínek.

VOP v PDF verzi ke stažení

ARCHIV:

VOP platné do 7. 6. 2023 ke stažení

VOP platné do 1. 9. 2021