Informace pro spotřebitele

Informace pro spotřebitele

Společnost ACARA PRAHA s.r.o., provozovatel internetového obchodu www.acara.cz,  si tímto dovoluje požádat své zákazníky, kteří jsou současně spotřebiteli („Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.“), aby si v dostatečném předstihu před odesláním objednávky podrobně pročetli následující informace:

Obecné informace

 • Provozovatelem internetového obchodu a prodávajícím je společnost ACARA PRAHA s.r.o., se sídlem: U Trati 3240/44, 100 00 Praha 10 - Strašnice, IČ: 25793055, DIČ: CZ25793055 (dále také jako „Prodávající“).
 • Pro účely komunikace se zákazníky slouží e-mail objednavky@acara.cz, tel. +420 232 000 888. Pro reklamační záležitosti a pro účely vrácení zboží při odstoupení od smlouvy slouží adresa: ACARA PRAHA s.r.o., se sídlem: U Trati 3240/44, 100 00 Praha 10 - Strašnice, e-mail: reklamace@acara.cz, tel. +420 232 000 888.
 • Zboží je označeno názvem, kódem, výrobcem a produktovou fotografií.

Smlouva, způsob platby a doručení

 • Cena zboží je vždy uvedena u příslušného zboží, a to jak bez DPH, tak včetně DPH.
 • Cenu za zboží je možno uhradit:
  • dobírkou v hotovosti při převzetí objednaného zboží od přepravce,
  • bankovním převodem na účet Prodávajícího,
  • online platbou.

Způsob platby si spotřebitel vždy zvolí dle svého přání v objednávce. Možné způsoby platby jsou blíže upraveny ve Všeobecných obchodních podmínkách (dále jen „VOP“), dostupné na www.acara.cz/vop.

 • Způsob dodání si spotřebitel vždy zvolí dle svého přání v objednávce, možnosti jsou blíže dostupné na internetových stránkách www.acara.cz v sekci „Vše o nákupu“ pod odkazy www.acara.cz/doprava a www.acara.cz/platba nebo ve VOP. Zvolenému způsobu dodání odpovídají také jeho náklady, které spotřebitel vždy zná předem před odesláním objednávky.
 • Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí, není-li Prodávajícím a spotřebitelem ujednána doba delší u jednotlivých produktů. Bližší popis práv vznikajících z vadného plnění, práv ze záruky a úpravu dalších podmínek pro uplatňování těchto práv najdete ve VOP.
 • Náklady na prostředky komunikace na dálku Kupujícího nese kupující, náklady na prostředky komunikace na dálku prodávajícího nese Prodávající, přičemž náklady se neliší od základní sazby.
 • Prodávající si vyhrazuje právo u zboží upraveného na míru a ve výjimečných případech u neskladového zboží (tj. zboží, u něhož není uveden údaj „skladem x ks“) požadovat složení nevratné finanční zálohy ve výši 30-100 % z kupní ceny zboží Kupujícím.
 • V případě, že dojde mezi Prodávajícím a Kupujícím-spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz, tel: +420 222 703 404. Kupující může využít rovněž platformu pro řešení sporů online: https://www.coi.cz/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/.
 • Kupní smlouva, uzavřená v tomto internetovém obchodě, je spotřebiteli zaslána na jím sdělenou e-mailovou adresu a následně je uložena u prodávajícího v elektronické podobě a na vyžádání spotřebitelem může být spotřebiteli zaslána znovu.
 • Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, v cizích jazycích pouze na základě dohody účastníků smlouvy.
 • Kupní smlouvu je možné uzavřít odesláním objednávky na e-shopu a přijetím objednávky ze strany Prodávajícího. Po odeslání objednávky bude Kupujícímu zasláno potvrzení objednávky se shrnutím detailů objednávky. Potvrzení bude Kupujícímu zasláno e-mailem s přiloženými VOP. Tento e-mail je generován automaticky a není potvrzením uzavření Smlouvy s Prodávajícím. Objednávka Prodávajícího je nabídkou k uzavření Smlouvy. Prodávající potvrdí přijetí nabídky a tedy uzavření Smlouvy mezi Kupujícím a Prodávajícím odesláním e-mailu o přijetí nabídky, e-mailu s údaji o doručení objednávky nebo alternativně odesláním zboží. Prodávající také Kupujícím potvrdí uzavření smlouvy v případě zaslání platebních údajů k provedení plaby. Nabídka produktů na E-shop není závazným návrhem k uzavření smlouvy, ale pouze obecným přehledem, který slouží Kupujícímu k zaslání objednávky. Objednávka Kupujícího je návrhem na uzavření smlouvy s ACARA PRAHA s.r.o.. Objednávka Kupujícího zaslána ACARA PRAHA s.r.o. je závazná.
 • Spotřebitel může vložit vybrané zboží do digitálního nákupního košíku a přejít k pokladně. Během procesu platby musí spotřebitel poskytnout potřebné informace pro nákup. Na konci procesu platby se zobrazí stránka s přehledem všech relevantních informací. Na chybně uvedené či vůbec neuvedené údaje v objednávce je kupující systémem upozorněn a není mu umožněno objednávku závazně odeslat, jakmile je objednávka odeslána, lze ji měnit pouze na základě dohody s prodávajícím. Zaškrtnutím příslušného políčka a kliknutím na „Objednat “ spotřebitel souhlasí s VOP.
 • Kupní smluvu je možné uzavřít také individuální domluvou s Prodávajícím (např. e-mailem).
 • Spotřebitel má právo na odstoupení od smlouvy za podmínek dle § 1829 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Více k odstoupení od smlouvy je uvedeno také níže a v čl. V. VOP. Spotřebitel není oprávněn od smlouvy odstoupit ve vztahu ke zboží, které bylo upraveno na přání spotřebitele nebo pro jeho osobu dle § 1837 písm. d) občanského zákoníku, dále ve vztahu ke zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím dle § 1837 písm. e) občanského zákoníku, a od smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit dle § 1837 písm. g) občanského zákoníku.

Záruka zboží a uplatnění práva z vadného plnění

 • Spotřebitel je oprávněn uplatnit své právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od jeho převzetí, pokud si prodávající se spotřebitelem u jednotlivých výrobků nesjednají lhůtu delší. Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění začíná běžet dnem předání zboží spotřebiteli.
 • Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
 • V závislosti na druhu a závažnosti vady může spotřebitel požadovat opravení věci (odstranění vady), výměnu vadného zboží za dodání nového zboží bez vad. Spotřebitel má také právo odstoupit od smlouvy. Odstoupení od smlouvy (nebo snížení ceny) je možné pouze za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy, zejména není-li žádosti spotřebitele vyhověno v přiměřené lhůtě nebo není-li možné zlepšení či výměna.
 • Reklamace (včetně odstranění vady) musí být vyřízena nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění práva z vadného plnění, pokud se Prodávající se spotřebitelem nedohodnou na delší lhůtě nebo pokud právní předpis nestanoví jinak.

Poučení k právu spotřebitele odstoupit od smlouvy

 • Spotřebitel má právo do 14 dnů ode dne převzetí zboží odstoupit od smlouvy bez udání důvodu.
 • Dnem převzetí zboží je den, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba (jiná než přepravce) převezme zboží. Ve zvlášť dohodnutých případech u smlouvy týkající se různého zboží objednaného spotřebitelem v rámci jedné objednávky a dodaného zvlášť je dnem převzetí den, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba (jiná než přepravce) převezme poslední dodávku zboží, popř. ve zvlášť dohodnutých případech u smlouvy týkající se dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí den, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba (jiná než přepravce) převezme poslední položku nebo část zboží).
 • Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí spotřebitel o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy informovat Prodejce. Spotřebitel tak může učinit dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu ACARA PRAHA s.r.o., U Trati 3240/44, 100 00 Praha 10 - Strašnice nebo e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu reklamace@acara.cz. Spotřebitel může použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však povinností spotřebitele.
 • Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Důsledky odstoupení od smlouvy

 • Pokud spotřebitel odstoupí od této smlouvy, Prodejce spotřebiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy byl Prodejce informován o rozhodnutí spotřebitele odstoupit od smlouvy, vrátí všechny platby, které Prodejce od spotřebitele obdržel v souvislosti s touto smlouvou, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku spotřebitelem zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání).
 • Pro vrácení plateb použije Prodejce stejný platební prostředek, který spotřebitel použil pro provedení počáteční transakce, pokud spotřebitel výslovně neurčil jinak. S vrácením platby může Prodejce počkat do té doby, než vrácené zboží obdrží nebo než spotřebitel prokáže, že zboží odeslal zpět (podle toho, co nastane dříve).
 • Spotřebitel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy Prodejci oznámí, že odstupuje od smlouvy, zboží zašle zpět nebo jej předá na adrese ACARA PRAHA s.r.o., U Trati 3240/44, 100 00 Praha 10 - Strašnice. Lhůta se považuje za dodrženou, pokud spotřebitel odešle zboží zpět před uplynutím 14 dnů ode dne oznámení odstoupení. Spotřebitel ponese přímé náklady spojené s navrácením zboží. Maximální náklady jsou odhadované na výši 150 Kč.
 • Spotřebitel odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. 

Přílohy:

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy ve formátu XLS

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy ve formátu PDF