Ochrana osobných údajov

Osobné údaje zákazníka (príp. osôb konajúcich za zákazníka) poskytnuté zákazníkom pri uzavretí zmluvy alebo zaslaní objednávky budú spracovávané na účel uzavretia a plnenia zmluvy a na účel oprávnených záujmov správcu, a to po dobu trvania zmluvného vzťahu a po jeho ukončení po dobu do úplného splnenia. všetkých práv a povinností z tohto zmluvného vzťahu vzniknutých.

Správcom osobných údajov je spoločnosťACARA PRAHA s.r.o. zo sídlom :

Tachovské náměstí 90/2
130 00 Praha 3, Česká republika

IČ:    25793055
DIČ (VAT):  CZ25793055

Firma je vedená na Mestskom súde v Prahe, spisová značka C 70758


Osobné údaje nebudú bez súhlasu zákazníka (popr. subjektov údajov) poskytované iným správcom.

Na spracovanie nie je potrebný súhlas dotknutej osoby, pretože v zmysle článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR) ide o spracovanie osobných údajov, ktoré je nevyhnutné na plnenie zmluvy, v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR. ) sa jedná o spracovanie nevyhnutné na účely oprávnených záujmov správcu. V súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR, môžu byť osobné údaje spracované aj na účely priameho marketingu, a to až do doby uplatnenia námietky podľa článku 21 nariadenia GDPR. Subjekt údajov má voči správcovi právo na prístup k osobným údajom, na ich opravu alebo výmaz, právo na obmedzenie spracovania a právo vzniesť námietku proti spracovaniu.