Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok

Tento dokument je platný od 1. 9. 2021

 

Na základe tohto reklamačného poriadku spoločnosti ACARA PRAHA s.r.o. pre internetový obchod:www.acara.cz a www.acara.cz/eshop

 je možné reklamovať iba tovar zakúpený priamo v elektronickom obchode

www.acara.cz a www.acara.cz/eshop.

 

Na tovar sa poskytuje záruka v dĺžke uvedenej v Občianskom zákonníku - minimálne 24 mesiacov (okrem tovaru označeného ako použitý / demo / bazár, alebo zakúpený v B2B, kde môže byť záručná doba skrátená), podľa záručných podmienok uvedených v dodacích/záručných listoch jednotlivých produktov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia predmetu plnenia. V prípade vady predmetu plnenia, na ktorú sa vzťahuje záruka, uplatňuje kupujúci opravu u predávajúceho. Výrazne sa tým urýchli celý proces reklamácie. Ak nie je možné zabezpečiť opravu týmto spôsobom, zabezpečí opravu predávajúci. V tomto prípade je zákazník povinný doručiť tovar na vlastné náklady na adresu dodávateľa, odkiaľ bol tovar odoslaný alebo prevzatý, v originálnom balení s kompletným obsahom dodávky vrátane manuálov a kópie nákupných dokladov. (faktúra a dodací list). Pri reklamácii tovaru je zákazník povinný informovať dodávateľa aj o dôvode reklamácie. V zmysle Občianskeho zákonníka je maximálna lehota na vybavenie reklamácie 30 kalendárnych dní od prijatia reklamácie.

 

S reklamáciami Vám radi pomôžeme, treba dodržať nasledujúci postup:

  1. Ohlásiť nám elektronicky na adresu reklamace@acara.cz. Nezabudnite na seba uviesť aj tel. kontakt, pripojte číslo faktúry či iného nadobúdacieho dokladu a sériové číslo chybného produktu (ak je to možné)
  2. Na základe bodu 1) pre Vás pripravíme proces reklamácie - zašleme Vám potvrdenie prijatia reklamácie s vyplneným reklamačným protokolom a adresou, kam je nám potrebné tovar doručiť - zásielku prosím zreteľne označte číslom z reklamačného protokolu, uľahčíte tým proces kontroly a príjmu reklamácie< /li>
  3. Zásielka musí byť zabalená tak, aby počas dopravy nedošlo k poškodeniu tovaru
  4. Súčasťou zásielky musí byť kópia faktúry, dodacieho, prípadne záručného reklamačného protokolu.
  5. Reklamovaný produkt musí byť dodaný k reklamácii bezodkladne po reklamačného protokolu - ak sa tak nestane do 10 kalendárnych dní, reklamačný protokol bude stornovaný a celý proces sa bude musieť opakovať
  6. Nedodržanie niektorej z vyššie uvedených skutočností môže byť dôvodom na zamietnutie reklamácie - vrátenie neúplnej zásielky späť na náklady kupujúceho

Môže sa hodiť:

Pre urýchlenie reklamačného procesu si prosím stiahnite Reklamačný formulár v online verzii vo formáte XLS (Microsoft Excel):

STIAHNUŤ REKLAMAČNÝ FORMULÁR

Ďalšie informácie

V prípade zistenia neodstrániteľnej vady tovaru v zmysle § 623 ods. 1 Občianskeho zákonníka (na základe písomného posúdenia autorizovaného servisného strediska, pokiaľ si to vyžaduje povaha výrobku) bude reklamovaný tovar vymenený za nový tovar, prípadne vrátená už zaplatená čiastka.

p>

Opravený alebo vymenený tovar je dopravený v rámci SR na náklady predávajúceho späť kupujúcemu. V prípade, že oprava alebo výmena nie je možná, je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu dobropis vo výške aktuálnej nákupnej ceny ekvivalentného produktu, či produktu, ktorý je plnohodnotnou náhradou reklamovaného produktu. Vlastníkom reklamovaného tovaru je po vystavení dobropisu predávajúci. Lehota na vyriešenie reklamácie jedným z vyššie uvedených postupov je 30 kalendárnych dní od dátumu prijatia reklamácie na sklad. Opravy tovaru po záruke Pozáručná reklamácia sa vykonáva za odplatu. Kupujúci bude písomne informovaný o predpokladanej cene opravy, akceptáciou tejto ceny sa zaväzuje uhradiť faktúru za opravu tovaru až do výšky predpokladanej ceny. Predávajúci si vyhradzuje právo požiadavku na opravu tovaru po uplynutí záručnej lehoty odmietnuť.